อำเภอค้อวัง

เขตการปกครอง

อำเภอค้อวัง ประกอบด้วย ๔ ตำบล ๔๕ หมู่บ้าน

๑. ฟ้าห่วน (Fa Huan)       หมู่บ้าน
๒. กุดน้ำใส (Kut Nam Sai)        หมู่บ้าน
๓. น้ำอ้อม (Nam Om)        หมู่บ้าน
๔. ค้อวัง (Kho Wang)        หมู่บ้าน

จังหวัดยโสธร แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น ๙ อำเภอ ได้แก่

อำเภอเมืองยโสธร อำเภอเลิงนกทา อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม อำเภอทรายมูล
อำเภอป่าติ้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง
ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอค้อวัง อยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัดยโสธร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๖๒ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๑๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๙๓,๗๕๐ ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตปกครองอื่นๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอมหาชนะชัย (จังหวัดยโสธร)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเขื่องใน (จังหวัดอุบลราชธานี)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอยางชุมน้อย และอำเภอราษีไศล (จังหวัดศรีสะเกษ)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอราษีไศล (จังหวัดศรีสะเกษ) และอำเภอมหาชนะชัย (จังหวัดยโสธร)

 

ประวัติความเป็นมา

เดิมพื้นที่ตั้งของตัวอำเภอค้อวัง คือ “บ้านโนนค้อ” อยู่ในเขตตำบลฟ้าห่วน อำเภอมหาชนะชัย ต่อมามีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ “วัง” เดินทางมาจากอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มาบำเพ็ญพรตอยู่ที่บ้านโนนค้อ พระภิกษุรูปนี้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง ราษฏรจึงอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านโนนค้อ เป็นกลุ่มเป็นก้อนและใช้ชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “บ้านค้อวัง” จนกระทั่งปัจจุบัน

ต่อมาท้องที่อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีอาณาเขตกว้างขวาง แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ ตำบล ๑๐๘ หมู่บ้าน การปกครองไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะท้องที่ตำบลฟ้าห่วน ตำบลกุดน้ำใส และตำบลน้ำอ้อม อีกทั้ง ๓ ตำบลนี้ระยะทางห่างไกลจากที่ตั้งอำเภอ การคมนาคมติดต่อกับอำเภอไม่สะดวกและลำบาก มีโจรผู้ร้ายชุกชุม เพื่อแบ่งภาระการปกครองและเป็นการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงได้ขอแยกจากอำเภอมหาชนะชัยตั้งเป็นกิ่งอำเภอค้อวัง เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๘ แบ่งการปกครองออกเป็น ๓ ตำบล คือ ตำบลฟ้าห่วน ตำบลกุดน้ำใส ตำบลน้ำอ้อม รวมทั้งสิ้น ๓๐ หมู่บ้าน ต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ และได้แบ่งเขตการปกครองในขณะนั้นออกเป็น ๔ ตำบล คือ ตำบลฟ้าห่วน ตำบลกุดน้ำใส ตำบลน้ำอ้อม และตำบลค้อวัง

 

คำขวัญ

ค้อวังเมืองน่าอยู่ ถิ่นหลวงปู่มหาแปลง
แหล่งข้าวปลาลุ่มน้ำชี ประเพณี
ล้วนงดงาม เลื่องลือนามผลิตภัณฑ์

 

แหล่งข้อมูล

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. อำเภอค้อวัง. สืบค้นเมื่อ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖, จาก: https://kku.world/wpas6

 

สถานที่ท่องเที่ยว

โบราณสถานดอนธาตุ บ้านผิผ่วน อำเภอค้อวัง
อ่างเก็บน้ำห้วยพระบาง อำเภอค้อวัง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  • Today's visitors: 8
  • Today's page views: : 9
  • Total visitors : 2,209
  • Total page views: 2,903