เขตการปกครอง

ยโสธร เป็นเมืองเล็กๆ ที่แยกตัวออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ใน พ.ศ.๒๕๑๕ มีพื้นที่ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองท้องที่ ออกเป็น ๙ อำเภอ ได้แก่

อำเภอเมืองยโสธร อำเภอเลิงนกทา อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม อำเภอทรายมูล
อำเภอป่าติ้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  • Today's visitors: 4
  • Today's page views: : 4
  • Total visitors : 1,891
  • Total page views: 2,530