อำเภอไทยเจริญ

เขตการปกครอง

อำเภอไทยเจริญ ประกอบด้วย ๕ ตำบล ๔๘ หมู่บ้าน

๑. ไทยเจริญ (Sai Mun)    ๖     หมู่บ้าน
๒. น้ำคำ (Du Lat)   ๑๒   หมู่บ้าน
๓. ส้มผ่อ ng Mafai)    ๘     หมู่บ้าน
๔. คำเตย (Na Wiang)   ๑๓   หมู่บ้าน
๕. คำไผ่ (Phai)    ๙    หมู่บ้าน

จังหวัดยโสธร แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น ๙ อำเภอ ได้แก่

อำเภอเมืองยโสธร อำเภอเลิงนกทา อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม อำเภอทรายมูล
อำเภอป่าติ้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอไทยเจริญ อยู่ทาทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดยโสธร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๕๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๒๗๒.๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๗๐,๑๒๕ ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตปกครองอื่นๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา (จังหวัดยโสธร)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเสนางคนิคม (จังหวัดอำนาจเจริญ)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (จังหวัดอำนาจเจริญ) และอำเภอป่าติ้ว (จังหวัดยโสธร)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกุดชุม (จังหวัดยโสธร)

 

ประวัติความเป็นมา

ท้องที่อำเภอไทยเจริญเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเลิงนกทา ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองตำบลไทยเจริญ ตำบลน้ำคำ ตำบลคำไผ่ ตำบลคำเตย และตำบลส่มผ่อ ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอไทยเจริญ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ปีเดียวกัน

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอไทยเจริญ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ปีเดียวกัน กลายเป็นอำเภอลำดับที่ ๙ ของจังหวัดยโสธร และเป็นลำดับที่ ๗๗๔ ของประเทศไทย

 

คำขวัญ

ถิ่นภูกอย รอยพระพุทธบาท
ผ้าสีธรรมชาติทอมือ เลื่องลือโบสถ์ไม้ใหญ่
ลำเซบายไหลผ่าน ลานหินซ้อนภูฮัง

 

แหล่งข้อมูล

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. อำเภอไทยเจริญ. สืบค้นเมื่อ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖, จาก:  https://kku.world/1a65x

 

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อำเภอไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ (ภูกอย) อำเภอไทยเจริญ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  • Today's visitors: 0
  • Today's page views: : 0
  • Total visitors : 2,209
  • Total page views: 2,903