ข้อมูลทั่วไปประวัติความเป็นมา

ยโสธร เมืองบั้งไฟโก้

ยโสธร จังหวัดเล็กๆ ที่แยกออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ มีประกาศ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๐ ตั้ง อำเภอยโสธร ขึ้นเป็น จังหวัดยโสธร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๑๕ เป็นจังหวัดลำดับที่ ๗๑ ของประเทศไทย 

ยโสธรเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ที่ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ โดยมีพื้นที่ ๔,๑๖๑.๖๖๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๖๐๑,๐๔๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๑ ของพื้นที่ทั่วประเทศ (๓๒๑ ล้านไร่) และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๙ ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบ่งเขตการปกครองเป็น ๙ อำเภอ ดังนี้ อำเภอกุดชุม อำเภอค้อวัง อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอทรายมูล อำเภอป่าติ้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอเมืองยโสธร อำเภอเลิงนกทา และ อำเภอไทยเจริญ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: 

จังหวัดยโสธร Yasothon Province, from: http://yasothon.go.th/2018/th/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  • Today's visitors: 4
  • Today's page views: : 4
  • Total visitors : 1,891
  • Total page views: 2,530