อำเภอทรายมูล

เขตการปกครอง

อำเภอทรายมูล ประกอบด้วย ๕ ตำบล ๕๔ หมู่บ้าน

๑. ทรายมูล (Sai Mun)   ๑๖   หมู่บ้าน
๒. ดู่ลาด (Du Lat)   ๑๒   หมู่บ้าน
๓. ดงมะไฟ (Dong Mafai)   ๑๐   หมู่บ้าน
๔. นาเวียง (Na Wiang)    ๗    หมู่บ้าน
๕. ไผ่ (Phai)    ๙    หมู่บ้าน

จังหวัดยโสธร แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น ๙ อำเภอ ได้แก่

อำเภอเมืองยโสธร อำเภอเลิงนกทา อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม อำเภอทรายมูล
อำเภอป่าติ้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอทรายมูล อยู่ทางตอนกลางของจังหวัดยโสธร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๙ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๒๗๒.๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๗๐,๕๐๐ ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตปกครองอื่นๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอกุดชุม (จังหวัดยโสธร)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกุดชุม (จังหวัดยโสธร)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองยโสธร (จังหวัดยโสธร)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเสลภูมิ (จังหวัดร้อยเอ็ด)

 

ประวัติความเป็นมา

ในอดีตทรายมูลเป็นเพียงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตอำเภอยโสธร (สมัยยังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี) ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เกิดโรคระบาด ชาวบ้านได้อพยพย้ายถิ่นฐานไปจากที่ตั้งเดิมไปตั้งหมู่บ้านที่ใหม่ ห่างจากที่ตั้งเดิมไปประมาณ ๒ กิโลเมตร ตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งใหม่นี้ว่า บ้านทรายมูล

บ้านทรายมูลได้รับการยกฐานะเป็น ตำบลทรายมูล และต่อมาพื้นที่บางส่วนของตำบลได้รับการประกาศเป็นสุขาภิบาลทรายมูล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งเป็น กิ่งอำเภอทรายมูล โดยแยกตำบลทรายมูล ดู่ลาด ดงมะไฟ นาเวียง รวม ๔ ตำบล ออกจากอำเภอเมืองยโสธร เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๑ กระทรวงมหาดไทยได้โอนตำบลไผ่ อำเภอกุดชุม มาขึ้นกับกิ่งอำเภอทรายมูล เนื่องจากท้องที่ตำบลไผ่ อยู่ใกล้กับกิ่งอำเภอทรายมูลมากกว่าอำเภอกุดชุม และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ กระทรวงมหาดไทยก็ประกาศยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอทรายมูล

 

คำขวัญ

พระธาตุฝุ่นล้ำค่า สวนป่าดงมะไฟ
หอไตรประวัติศาสตร์ เห็ดธรรมชาติสมบูรณ์

 

แหล่งข้อมูล

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. อำเภอทรายมูล. สืบค้นเมื่อ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖, จาก: https://kku.world/eysrv

 

สถานที่ท่องเที่ยว

พระธาตุฝุ่น อำเภอทรายมูล

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  • Today's visitors: 8
  • Today's page views: : 9
  • Total visitors : 2,209
  • Total page views: 2,903